Bohemistika (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu český jazyk a literatura nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru.

 • Ústní přijímací pohovor bude prověřovat znalosti z českého jazyka a z dějin české a světové literatury.
 • Pohovor bude veden na základě soupisu literatury umělecké (české i světové), případně odborné (literárněhistorické a literárněteoretické, lingvistické), který uchazeč/ka předloží při ústním pohovoru.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • lingvistika = max. 45 bodů
 • dějiny české a světové literatury = max. 45 bodů
 • seznam literatury = max. 10 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

      •    Rozhled po české literatuře v syntetické podobě

      •     Seznámení se stěžejními osobnostmi, díly a tendencemi světové literatury

       •    Obeznámenost s různými literárněhistorickými metodologiemi a přístupy v rámci literárněteoretického diskurzu

       •    Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a literatuře

       •    Možnost podílet se na vědeckých aktivitách UBO FF JU v rámci projektů, které patří ke špičkovým v rámci celorepublikové i celosvětové bohemistiky

       •     Možnost účasti na studentských aktivitách a podílení se na jejich tvorbě a podobě

       •     Příležitost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit UBO FF JU (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova…)

 • Možnost absolvovat všechny typy studia (bakalářský, magisterský, doktorandský)

 

Garantující pracoviště

Ústav bohemistiky FF JU v ČB

 

 

Španělský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu španělský jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled ve španělské/hispanofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od španělských, resp. hispanofonních autorů (v češtině i v originále).
 • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a hispanofonních zemí; současný španělský politický, společenský a ekonomický život; španělské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění).

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve španělském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů

Znalost reálií, dějin a kultury Španělska = max. 25 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost španělského jazyka na úrovni C1

- Rozhled ve španělské a hispanofonní literatuře

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků

- Možnost zvolit si povinně-volitelné předměty zaměřené na odborný administrativně-právní jazyk

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

prohlédnout si prezentaci oboru

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU v ČB