Název oboru

Bohemistika (jednooborové i dvouoborové)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Magisterské studium Bohemistika rozšiřuje vzdělání nabyté v bakalářském stupni studia o další poznatky z literární vědy, včetně literární historie, a o poznatky moderních metod lingvistických i literárně teoretických. Daný obor klade důraz na teoretické vzdělání, studium metod a jejich aplikaci jak u disciplín lingvistických, tak disciplín literárně historických. Studium vede studenty ke kritické tvůrčí práci, především ke kritické reflexi teoretických poznatků a jejich využívání při interpretaci uměleckých textů. Velký výběr předmětů povinně volitelných (případně volitelných) umožňuje studentům hlouběji se orientovat v konkrétních aspektech oboru.

Profil absolventa

Absolvent je odborně teoreticky a také prakticky připraven uplatnit se v oboru svého studia. Je schopen dobře se orientovat v metodologických aspektech lingvistických či literárně teoretických. Dostane se mu i rozšiřujícího vzdělání v oblasti literární historie, synchronní a diachronní lingvistiky. Literárně teoretické poznatky využívá při interpretaci uměleckých textů a vnímá je jako reprezentaci dobového dění a myšlení. Lingvistické poznatky přesahují z roviny teoretické do praktického rozvíjení komunikačních a stylistických kompetencí ve formě mluvené i psané.

 

Absolvent se uplatní v různorodých kulturních institucích, ve sdělovacích prostředcích a médiích či na pozicích odborníků zabývajících se kulturním dědictvím či stykem s veřejností. Absolventi magisterského oboru jsou také připraveni i k dalšímu vzdělávání v doktorském studiu. Ústav bohemistiky má akreditované doktorské studium ve dvou studijních oborech – Dějiny novější české literatury, Český jazyk.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglická a americká literatura, Česko-německá areálová studia, Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Historie, Španělský jazyk a literatura

Garantující pracoviště

Ústav bohemistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE