Název oboru

Bohemistika (jednooborové i dvouoborové)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor Bohemistka je určen zájemcům o studium českého jazyka, dějin literatury a literární teorie. Jeho obsahem jsou disciplíny orientované k českým literárním dějinám koncipovaným v kontextu evropské literatury a kultury, dále disciplíny literárně teoretické reflektující nejnovější aspekty oboru a disciplíny lingvistické zaměřené zejména na lingvistiku synchronní. Oborové disciplíny jsou rozšířeny o disciplíny filosofické či estetické a kulturu mluveného a psaného projevu. Dílčí předměty studijního plánu umožňují profilaci studenta k oboru lingvistickému či literárně historickému, a tím i k větší profilaci při uplatnění v praxi či při dalším studiu v navazujících magisterských oborech.

Profil absolventa

Absolvent je komplexně vzdělán v otázce českých literárních dějin v kontextu evropského kulturního a literárního dění. Literárně teoretické poznatky využívá při interpretaci uměleckých textů a vnímá je jako reprezentaci dobového dění a myšlení. Lingvistické poznatky zaměřené především na synchronní lingvistiku přesahují z roviny teoretické do praktického rozvíjení komunikačních a stylistických kompetencí ve formě mluvené i psané.

 

Absolvent je přípraven prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v různorodých kulturních institucích, ve sdělovacích prostředcích či médiích či na pozicích odborníků zabývajících se kulturním dědictvím či stykem s veřejností. Absolventi bakalářského oboru jsou připraveni i k dalšímu vzdělávání v magisterských programech. V navazujících magisterských oborech mohou svou specializaci prohloubit v oborech učitelských či neučitelských.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglický jazyk a literatura, Historie, Francouzský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Estetika, Kulturní studia

Garantující pracoviště

Ústav bohemistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE