Název oboru

Archivnictví (jednooborové i dvouoborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Studium oboru Archivnictví umožňuje hluboký vhled nejen do široké problematiky samotného archivnictví (platná legislativa, archivní síť, archivní teorie), ale i tzv. pomocných věd historických, dějin správy a historie obecně, čímž vytváří všestranné předpoklady pro práci s historickými prameny i zvládnutí historické problematiky. Bakalářské studium je přednostně zaměřeno na novověké období (od 16. století) a směřuje k získání odborných archivně-teoretických, historických i jazykových kompetencí. Studium teoretických otázek samotného archivnictví probíhá prostřednictvím odborníků z praxe přímo v prostorách Státního okresního archivu, součástí studia jsou i souvislé prázdninové praxe a odborné exkurze.   

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Archivnictví získá všestranné znalosti z archivní teorie i praxe (včetně spisové služby), pomocných věd historických, dějin správy a historie, stejně jako základní schopnost práce s historickými dokumenty různých typů a jazyků.

Absolvent najde přímé uplatnění zejména v archivech různých typů (státních, specializovaných, soukromých aj.), spisovnách, v orgánech státní správy či samosprávy, ale také v knihovnách (zejména s historickými fondy), antikvariátech, muzeích, památkové péči nebo dalších institucích souvisejících s využitím a ochranou kulturního dědictví.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Historie

 

Garantující pracoviště

Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE