Název oboru

Archeologie

Typ oboru

doktorský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční i kombinovaná

Titul

Ph.D.

Charakteristika oboru

Doktorské studium archeologie navazuje na studium magisterské. Základem doktorského studia je příprava disertační práce a absolvování povinných a vybraných povinně volitelných kurzů, které odpovídají základní specializaci studia archeologie na FF JU, tj. 1/ archeologie pravěku a raného středověku, 2/ archeologie medievální a postmedievální, 3/ archeologie environmentální a 4/ archeologická teorie a metoda. Významný důraz je přitom kladen na samostatnou vědeckou práci, kterou bude každý student absolvovat individuálně, dle konzultace se svým školitelem.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia na FF JU získá plnohodnotné vzdělání v oboru archeologie na úrovni srovnatelné s doktorskými programy obdobného zaměření na dalších domácích i zahraničních univerzitách. Cílem doktorského studijního programu je dovršení plnohodnotného vzdělání v oboru archeologie tak, aby byl jeho absolvent schopen samostatné vědecké práce v České republice i v zahraničí. Absolvováním všech předepsaných a vybraných kurzů, stejně jako vyhotovením a obhájením disertační práce se z absolventa stane vyzrálý a odborně erudovaný badatel, který bude moci působit v akademické sféře i v dalších oborových institucích v České republice i v zahraničí. Absolvent bude schopen samostatné vědecké práce jak po stránce metodologické, tak i teoretické, bude moci samostatně vést vědecké projekty, přednášet na vysokých školách a bude dostatečně jazykově vybaven i pro práci na zahraničních pracovištích.

Garantující pracoviště

Archeologický ústav FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE