Název oboru

Archeologie (jednooborové studium)

Typ oboru

Navazující magisterský

Doba studia

2 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Mgr.

Charakteristika oboru

Magisterský studijní obor Archeologie má za cíl rozšíření teoretických vědomostí i praktických znalostí studenta, který předtím absolvoval tentýž bakalářský studijní obor. V magisterském studiu je důraz kladen jednak na prohloubení jeho znalostí z archeologické teorie a metodologie (viz kurzy „Archeologická teorie, metodika a kritika pramenů", „Nedestruktivní archeologie" nebo „Krajinná archeologie") a jednak na rozšíření přehledu o celoevropských souvislostech pravěku až raného novověku. Zatímco v bakalářském studijním programu byla hlavní pozornost zaměřena na poznání jednotlivých epoch v českých zemích a především pak v jihočeském regionu, v magisterském studijním programu se studenti seznámí s evropským kontextem archeologických pramenů v jednotlivých epochách pravěku až novověku. V rámci své specializace, určené výběrem magisterské práce a řešené v daných specializačních seminářích, si pak studenti budou moci vybrat z celé řady povinně volitelných předmětů, které komplexním způsobem pokrývají jak dílčí archeologická témata (např. pravěká náboženství, úvod do klasické archeologie, vybrané problémy v době železné, středověká sídla), tak i témata spojená s příbuznými vědními obory (např. historie, numismatika, etnoarcheologie, přírodovědecké obory, památková péče). Praktické znalosti s prováděním archeologického výzkumu, dokumentací archeologických situací či laboratorním zpracováním artefaktů si pak studenti prohloubí v rámci povinné letní archeologické praxe.

Profil absolventa

 Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Archeologie bude moci působit jako profesionální archeolog, který je schopen samostatně zajistit a provádět archeologické výzkumy a jejich zpracování, vyhodnocení a prezentaci. V teoretické rovině bude obeznámen se všemi kategoriemi archeologických pramenů v českých zemích, k nimž bude znát všechny potřebné evropské souvislosti. Absolventi budou mít nejen důkladnou znalost české oborové literatury, ale základním způsobem se budou orientovat i v celoevropské produkci. V praktické rovině absolvent zvládne veškeré postupy terénní prospekce, exkavace a dokumentace archeologických pramenů, bude schopen jejich jak základního laboratorního, tak i teoretického zpracování. Všechny potřebné dovednosti prokáže student nejen absolvováním všech zapsaných kurzů, ale i úspěšným obhájením své magisterské práce, která bude výstupem jeho samostatné práce jak v terénu, tak při zpracování jím získaných poznatků.

Garantující pracoviště

Archeologický ústav

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE