Název oboru

Archeologie (jednooborové i dvouoborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Bakalářské studium archeologie je koncipováno jako obecný přehled archeologie středoevropské a především českých zemí se zaměřením na jihočeský region. Důraz je kladen na poznání a klasifikaci základních archeologických pramenů (zejména hmotná kultura jednotlivých epoch a základní lokality), dále na zvládnutí základní metodiky oboru (zejména v kurzech úvod do archeologie, terénní archeologie, environmentální archeologie, laboratorní cvičení, archeologická praxe) i na poznání příbuzných vědních oborů, zejména bioarcheologie, historie a dějin umění.

 

Profil absolventa

Cílem bakalářského studia oboru Archeologie je připravit odborníky se zaměřením na archeologickou památkovou péči, kteří využijí svých znalostí v oblastech vědy a výzkumu (terénní technik, dokumentační pracovník), státní správy a samosprávy (příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče) a muzejnictví (třídění, dokumentace a evidence archeologických sbírek). Dalším cílem studia je připravit absolventy na navazující magisterské studium archeologie. Absolvent bakalářského studia archeologie by měl zvládnout všechny terénní prospekční, exkavační a dokumentační práce, dále odběr a plavení vzorků, laboratorní zpracování a základní utřídění a vyhodnocení získaných terénních dat. Měl by se orientovat v české archeologické literatuře i v základních dílech archeologie evropské. Důkladně by měl znát pravěk a raný středověk českých zemí a totéž období základním způsobem i v evropském kontextu, stejně jako by měl ovládat metodiku a poznatky z archeologie medievální, postmedievální a environmentální.

 

 

Možné kombinace s jinými dvouobory

Historie

 

Garantující pracoviště

Archeologický ústav FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE