Anglický jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu anglický jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči/uchazečky o studium, kteří/které nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni/vybrány na základě ústního pohovoru. Ústní pohovor má následující části:

 • Diskuze nad motivací pro studium anglického jazyka a literatury.
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury; v něm mohou být obsaženy beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v anglickém originále. Seznam přečtené literatury uchazeč/ka odevzdá komisi před začátkem pohovoru.
 • Ověření základní orientace uchazeče/uchazečky v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Uchazeč/ka si vylosuje jednu připravenou otázku.
 • Ústní pohovor probíhá v angličtině. Během diskuze uchazeč/ka prokáže znalost anglického jazyka na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce. Tato znalost je naprosto nezbytná, neboť většina výuky i atestací probíhá v angličtině.
 • Pokud uchazeč/ka při pohovoru odevzdá ověřenou kopii mezinárodně uznávaného certifikátu (uznávají se Cambridge Certificate of English, TOEFL, IELTS) potvrzující úroveň B2 a vyšší společného evropského referenčního rámce, bude mu/jí hodnocena znalost anglického jazyka plným počtem bodů.

 

Hodnocení pohovoru (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Motivace pro studium = max. 10 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 30 bodů
 • Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí = max. 30 bodů
 • Znalost anglického jazyka = max. 30 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost anglického jazyka na úrovni C1

- Rozhled v anglické literatuře a kultuře

- Schopnost vyjadřovat se slovně i písemně anglicky

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím - moderních informačních prostředků

 

Garantující pracoviště

Ústav anglistiky FF JU v ČB

 

 

Španělský jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu španělský jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • Schopnost komunikovat španělsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2).
 • Rozhled ve španělské/hispanofonní literatuře. K pohovoru si uchazeči přinesou seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od španělských, resp. hispanofonních autorů (v češtině i v originále).
 • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Španělska a hispanofonních zemí; současný španělský politický, společenský a ekonomický život; španělské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění).

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Schopnost komunikace ve španělském jazyce = max. 50 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 25 bodů
 • Znalost reálií, dějin a kultury Španělska = max. 25 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost španělského jazyka na úrovni C1

- Rozhled ve španělské a hispanofonní literatuře

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků

- Možnost zvolit si povinně-volitelné předměty zaměřené na odborný administrativně-právní jazyk

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

prohlédnout si prezentaci oboru

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU v ČB