Název oboru

Anglický jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Obor Anglický jazyk a literatura nabízí studentům dosažení znalosti anglického jazyka na úrovni C1 a základní znalosti anglické a americké literatury a lingvistiky. Vedle základních a přehledových kursů mají studenti k dispozici i výrazně praktické semináře (například praktické překladatelské semináře) tak, aby se mohli efektivně zapojit do literárního provozu (práce v nakladatelstvích a vydavatelstvích), eventuelně pokračovat v dalšímu studiu a rozvoji své akademické kariéry. Hlavní aspekty oboru jsou následující:

  1. Cílem oboru je nabídnout studentům dobře postavené základní přehledové kursy v oblasti anglické literatury, americké literatury a studia anglického jazyka.
  2. Studium anglického jazyka a literatury je studium dvouoborové v kombinaci s některým z oborů, které jsou na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích nabízeny.
  3. Cílem koncipovaného oboru je nabídnou studentům především solidní základ v anglické gramatice, základní znalosti anglicky psané literatury plus doplněk v podobě prakticky zaměřených kurzů anglického jazyka, v nichž bude rozvíjen mluvený i psaný projev studentů v anglickém jazyce. Na tuto základnu navazuje nabídka povinně volitelných seminářů, které jsou směřovány do třetího, závěrečného ročníku studia a v nichž studenti budou moci zvolit specializaci lingvistickou nebo literární, přičemž se předpokládá, že volba této specializace bude korespondovat s volbou tématu bakalářské práce

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia bude disponovat znalostmi anglického jazyka na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce, bude schopen samostatné filologické práce v oblasti současného anglického jazyka a vybaven praktickými kompetencemi při práci s textem a informacemi, včetně překládání, kompilování a samostatného vyjádření v písemném projevu. Díky šíře pojatému základu studia a důrazu na komunikační schopnosti získá absolvent značnou flexibilitu, jež mu po absolvování umožní uplatnění nejen v dalším studiu nebo v vydavatelsko-nakladatelském provozu, ale učiní z něj atraktivního potenciálního zaměstnance pro jakékoli odvětví komerční sféry, v němž se pracuje s informacemi a které je zaměřené na komunikaci.

V literárně zaměřených kurzech získá student odborné jazykové kompetence v oblasti literárního jazyka a rovněž základní znalosti literární vědy. Dále si osvojí přehledové znalosti anglické a americké literatury (literatura kanadská, australská a irská budou studovány výběrově v rámci povinně volitelných seminářů podle období, do něhož to či ono dílo spadá) a zároveň s tím praktické překladové kompetence. S takovou prakticko-teoretickou výbavou najde absolvent uplatnění v oborech vyžadujících hlubší znalosti anglického jazyka (receptivní i vyjadřovací), například v redakcích nakladatelských a vydavatelských domů, neziskových organizacích, úřadech státní správy, komunikačních a mediálních agenturách či firmách zaměřených na mezinárodní spolupráci zejména v oblasti kultury. 

Absolvování kurzu odborné a obchodní angličtiny poskytne studentovi odborné jazykové kompetence v oblasti obchodu a umožní mu komunikovat na vysoké úrovni v současném mezinárodním obchodním prostředí. Může tak snadno najít uplatnění na pozicích asistenta či na nižších a středních řídících pozicích v komerční sféře i státní správě.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Bohemistika, Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Historie,  Španělský jazyk a literatura, Německý jazyk a a literatura, Estetika

Garantující pracoviště

Ústav anglistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE