Anglický jazyk a literatura (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu anglický jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči/uchazečky o studium, kteří/které nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni/vybrány na základě ústního pohovoru. Ústní pohovor má následující části:

 • Diskuze nad motivací pro studium anglického jazyka a literatury.
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury; v něm mohou být obsaženy beletrie, poezie, drama, ale stejně tak i literatura teoretická nebo odborná literatura o jazyce, problematice překladu atd. Oceňuje se zejména literatura přečtená v anglickém originále. Seznam přečtené literatury uchazeč/ka odevzdá komisi před začátkem pohovoru.
 • Ověření základní orientace uchazeče/uchazečky v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Uchazeč/ka si vylosuje jednu připravenou otázku.
 • Ústní pohovor probíhá v angličtině. Během diskuze uchazeč/ka prokáže znalost anglického jazyka na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce. Tato znalost je naprosto nezbytná, neboť většina výuky i atestací probíhá v angličtině.
 • Pokud uchazeč/ka při pohovoru odevzdá ověřenou kopii mezinárodně uznávaného certifikátu (uznávají se Cambridge Certificate of English, TOEFL, IELTS) potvrzující úroveň B2 a vyšší společného evropského referenčního rámce, bude mu/jí hodnocena znalost anglického jazyka plným počtem bodů.

 

Hodnocení pohovoru (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Motivace pro studium = max. 10 bodů
 • Diskuze nad seznamem přečtené literatury = max. 30 bodů
 • Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí = max. 30 bodů
 • Znalost anglického jazyka = max. 30 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

- Praktickou znalost anglického jazyka na úrovni C1

- Rozhled v anglické literatuře a kultuře

- Schopnost vyjadřovat se slovně i písemně anglicky

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a o literatuře

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím - moderních informačních prostředků

 

 

Garantující pracoviště

Ústav anglistiky FF JU v ČB

 

 

 

Bohemistika (dvouoborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu český jazyk a literatura nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru.

 • Ústní přijímací pohovor bude prověřovat znalosti z českého jazyka a z dějin české a světové literatury.
 • Pohovor bude veden na základě soupisu literatury umělecké (české i světové), případně odborné (literárněhistorické a literárněteoretické, lingvistické), který uchazeč/ka předloží při ústním pohovoru.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • lingvistika = max. 45 bodů
 • dějiny české a světové literatury = max. 45 bodů
 • seznam literatury = max. 10 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

      •    Rozhled po české literatuře v syntetické podobě

      •     Seznámení se stěžejními osobnostmi, díly a tendencemi světové literatury

       •    Obeznámenost s různými literárněhistorickými metodologiemi a přístupy v rámci literárněteoretického diskurzu

       •    Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a literatuře

       •    Možnost podílet se na vědeckých aktivitách UBO FF JU v rámci projektů, které patří ke špičkovým v rámci celorepublikové i celosvětové bohemistiky

       •     Možnost účasti na studentských aktivitách a podílení se na jejich tvorbě a podobě

       •     Příležitost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit UBO FF JU (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova…)

 • Možnost absolvovat všechny typy studia (bakalářský, magisterský, doktorandský)

 

Garantující pracoviště

Ústav bohemistiky FF JU v ČB