Přerušení studia
 • se řídí článkem 25 Studijní a zkušebního řádu JU
 • student může, s výjimkou prvního semestru, přerušit studium bez udání důvodu na základě písemného oznámení, doručeného na studijní oddělení fakulty, a to nejpozději před začátkem výuky v příslušném semestru
 • v tomto oznámení zároveň uvede dobu, na kterou studium přerušuje
 • přerušení studia je možné jen na celé semestry, a to celkem nejvýše na čtyři semestry (vzhledem k organizaci výuky na FF JU student tedy přerušuje své studium na jeden akademický rok, nebo dva akademické roky); zpravidla je začátkem přerušení začátek nového akademického roku (tj. datum 1. 9.), nebo datum začátku výuky v letním semestru
 • současně s oznámením o přerušení studia, resp. s žádostí o přerušení studia student odevzdává výkaz o studiu (index) a formulář o vyrovnání závazků vůči FF JU; výkaz o studiu obdrží student opět při nástupu ke studiu po uplynutí doby, na níž bylo studium přerušeno
vzor

 

Zanechání studia

 • řídí se č. 26 Studijního a zkušebního řádu JU
 • student, který hodlá zanechat studia, oznámí tuto skutečnost v písemném prohlášení adresovaném děkanovi
 • může být učiněno kdykoliv, za den ukončení studia se považuje den, kdy bylo písemné prohlášení o zanechání studia doručeno fakultě
 • do 8 dnů po ukončení studia na fakultě musí student odevzdat výkaz o studiu (= index) a formulář o vyrovnání všech svých závazků vůči JU; záznam o zanechání studia na FF JU provede do indexu referentka studijního oddělení a index zůstává (od AR 2010/11) v držení (bývalého) studenta
 • pro případ, že byste neuměli napsat prohlášení o zanechání studia, použijte tento vzor

 

Úspěšné ukončení studia

 • Vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb. v paragrafu 55 (Ukončení studia) praví: Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.
 • absolvent/ka FF JU platí administrativní poplatek ve výši 250,- Kč, tj. poplatek spojený s vystavením dokladů o úspěšném absolvování studia (potvrzení o vykonání SZZ, potvrzení o celé délce studia, diplom, dodatek k diplomu) a náklady na jejich předání, resp. doručení
 • výkaz o studiu (index), který student před SZZ odevzdal ke kontrole na studijní oddělení fakulty, obdrží absolvent společně s vysokoškolským diplomem na slavnostní promoci (v případě, že se promoce neúčastní, obdrží diplom i výkaz o studiu náhradním způsobem – osobním převzetím na studijním oddělení, resp. zasláním doporučenou cestou prostřednictvím České pošty)

 

"Prodloužení studia"
 • studenti 3. ročníku bc. studia, resp. 2. ročníku navaz. studia se často ptají na možnost prodloužení studia - tato možnost zcela automaticky vyplývá z vysokoškolského zákona a Studijního a zkušebního řádu JU
 • student o prodloužení nežádá, neoznamuje jej; zúčastní se zápisu tzv. "čekatelů" na SZZ (4., resp. 5. r. bc. studia, nebo 3., resp. 4. r. navaz. studia)  
 • celková maximální doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program (dále jen navazující magisterský studijní program), je o 2 roky delší než doba standardní (viz čl. 4 SZŘ JU)  
 • standardní doba bakalářského oboru = 3 roky
 • standardní doba navazujícího magisterského oboru = 2 roky
 • student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce (viz odst. 3 čl. 30 SZŘ JU) 

 

Uznávání předmětů

 • vyplněný formulář žádosti + všechny nutné přílohy (viz prováděcí pokyny proděkana, jež jsou součástí výše zmiňovaného opatření děkana) + doklad o platbě je třeba na studijní oddělení předat do konce 3. výukového týdne v zimním semestru
 • jednooborové studium (např. FJEMO): předměty, u nichž je třeba vyjádření ústavu, posuzuje vždy osoba uvedená v zápatí formuláře z daného ústavu, který garantuje studijní obor, na němž je zapsán student, který žádost podává (posuzovatelem je dr. Drsková; vyjadřuje se tedy ke všem předmětům plánu oboru FJEMO, včetně UAC/DFAV1, KEN/MIE, aj.)
 • dvouoborové studium (např. BOH-NJL): analogicky k výše uvedenému platí, že k části BOH se vyjadřuje UBO (dr. Halamová), k části NJL se vyjadřuje UAG (dr. Kubatová-Pitrová, nebo prof. Jaklová), "navíc" je zde tzv. "společný základ", k těmto jednotlivým předmětům se vyjadřuje ústav, který předmět zařazený do společného základu garantuje (např. UAC/DFAV1 - UAC, doc. Ryantová)
 • před platbou administrativního poplatku je třeba informovat svou studijní referentku, aby připravila příslušný předpis platby (aby došlo ke správnému spárování platby s předpisem)
 • současně je třeba odevzdat studijní referentce do konce 3. výukového týdne soupis disciplín, které bude student/ka v aktuálním roce plnit (zkratka ústavu a zkratka předmětu, název předmětu, počet kreditů a semestr výuky)
 • na studenta/studentku, kterému/které děkan uzná alespoň 153 kreditů v bakalářském, resp. 102 kreditů v navazujícím studiu, se nevztahuje kontrola po 1. semestru studia

 

Přestupy
 • řídí se článkem 29 Studijního a zkušebního řádu JU
 • je upraveno vnitřní normou fakulty, tj. Opatřením děkana č. 9/2014, jímž se upravují podmínky pro schvalování přestupů, resp. přijetí ke studiu na FF JU v Českých Budějovicích (na základě absolvování části studia na jiné vysoké škole v ČR)

 

Uznaná doba rodičovství (UDR)
 • student/ka má právo uplatnit odečet uznané doby rodičovství od celkové doby studia z hlediska poplatkové povinnosti, tuto skutečnost musí oznámit písemným sdělením
 • výše uvedené opatření umožňuje studentce/studentovi až do dosažení 3. roku věku dítěte požádat o individuální studijní plán rodiče (ISPR), resp. o přerušení studia v rámci UDR
 • doložení UDR: úředně ověřenou kopií rodného listu narozeného dítěte, resp. těhotenskou průkazkou, resp. oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory (pokud student/ka předloží originál, kopii si bezplatně provede referentka studijního oddělení)
 • bližší informace k oznámení UDR a žádosti o individuální studijní plán rodiče (ISPR) poskytuje vedoucí studijního oddělení FF JU, Mgr. Hosnedlová
 • příklad oznámení UDR (aktualizujte data, upravte dle své situace, nezapomeňte připojit svůj podpis) najdete ZDE